វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

វប្ប​ធ​ម៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន

ចក្ខុវិស័យ

ចក្ខុវិស័យ

ដើម្បីក្លាយជាពាណិជ្ជកម្មដ៏ទូលំទូលាយថ្នាក់ដំបូងក្នុងស្រុក

បេសកកម្ម

បេសកកម្ម

ដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មធនធានអន្តរជាតិ និងបង្កើតសុភមង្គល

តម្លៃ​ស្នូល

តម្លៃ​ស្នូល

សុចរិតភាព, ជាក់ស្តែង, ភាពសុខដុម, ការច្នៃប្រឌិត

ទស្សនវិជ្ជានៃការគ្រប់គ្រង

ទស្សនវិជ្ជានៃការគ្រប់គ្រង

ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយស្ថិរភាព ការបំបែកគន្លឹះ អត្ថប្រយោជន៍