អនុស្សាវរីយ៍

អនុស្សាវរីយ៍

ដោយសារតែមេរោគ Convind19 ​​AHCOF បានចាប់ផ្តើមបង្កើត និងផលិតផលិតផលសម្លាប់មេរោគក្នុងខែមករា ឆ្នាំ 2020។